Нашият проект е от ключово значение като фактор за опазване и бъдеще за интелигентното териториално развитие на трансграничния регион. Той установи сътрудничество за съвместни дейности между целевата група в областта на културното наследство и възраждането на фолклорните традиции. Търсенето на съвместни решения на общи въпроси и приоритетни области на намеса за устойчиво сътрудничество чрез ефективно използване на регионалните ресурси и постигането на добавена стойност за различните обекти на материално и нематериално културно наследство са задължителни условия за развитието на подкрепящо наследство среда, предмет на активен трансграничен диалог. Успешното изпълнение на проекта допринесе за подобряване на достъпа до исторически и природни забележителности с акцент върху значението на опазването на културното наследство.

Представихме народни, исторически и културни традиции и етническо разнообразие, провокирахме младото поколение да продължи да съхранява народното изкуство. Помогнахме на фолклорните групи, като купихме по 40 нови народни носии. Закупихме традиционни музикални инструменти. Осъществихме концерти на фолклорните състави в няколко града . Семинари на тема „Фолклор – минало и настояще“. Посещения на целевата група на демонстративни обиколки. Показахме реалното състояние на туристическата инфраструктура и възможностите за развитие в тези два региона.

Успешното приключване на проекта допринесе за подобряване на достъпа до исторически и природни забележителности, както и за увеличаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион, като наблегнахме на важността от запазване на културното наследство. Поддържането на идентичността и уникалността на традиционните национални култури на България и Турция. На творческия потенциал на целевата група. Създаване на чувство за гордост към принадлежността към определена етническа държава. Създаване на трайни приятелски отношения между всички участници. Създаване на възможности за пълно общуване между поколенията и стимулиране на разбирателство и диалог.